خانه / تدریس‌های دانشگاهی

تدریس‌های دانشگاهی

فایل صوتی، پلت‌ها و مستندات تدریس‌های دانشگاهی

یک) اصول فناوری اطلاعات

۱ نام درس (فارسی) اصول فناوری اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس ترم یکم، سال ۹۹ – ۱۳۹۸
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس

 

دو) مدیریت امنیت اطلاعات

۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Information Security Management
۳ نوع درس تخصصی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس ترم دوم، سال ۹۹ – ۱۳۹۸
۶ واحد آموزشی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس