خانه / تدریس‌های دانشگاهی

تدریس‌های دانشگاهی

فایل صوتی، پلت‌ها و مستندات تدریس‌های دانشگاهی

یک) مبانی فناوری اطلاعات

۱ نام درس (فارسی) مبانی فناوری اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Fundamentals of Information Technology
۳ نوع درس نظری – تبیینی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس از ترم یکم، سال ۹۹ – ۱۳۹۸ تا کنون
۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس

 

دو) مدیریت امنیت اطلاعات

۱ نام درس (فارسی) مدیریت امنیت اطلاعات
۲ نام درس (انگلیسی) Information Security Management
۳ نوع درس نظری – تبیینی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس از ترم دوم، سال ۹۹ – ۱۳۹۸
۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس

 

سه) آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

۱ نام درس (فارسی) آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
۲ نام درس (انگلیسی) Computer Network Lab
۳ نوع درس عملی
۴ تعداد واحد ۱ واحد
۵ زمان تدریس از ترم یکم، سال  ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس (لینک غیرفعال)

 

چهار) مباحث ویژه در فضای سایبر

۱ نام درس (فارسی) مباحث ویژه در فضای سایبر
۲ نام درس (انگلیسی) Special Topic on Cyber Space
۳ نوع درس نظری – تبیینی و پژوهشی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس از ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس

 

پنج) اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

۱ نام درس (فارسی) اصول مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
۲ نام درس (انگلیسی) Essentials of Management
۳ نوع درس نظری – تبیینی
۴ تعداد واحد ۳ واحد
۵ زمان تدریس از ترم یکم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۶ واحد آموزشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی
۷ دریافت فایل‌های جلسات ورود به صفحه‌ی درس